Хlара кеп кхоьллила, шашех хаам коьрта агlон чубалийта.

  • Дехар до! хlара кеп хьецадар, кху чохь хийцамаш цабар, нагахь хьо хууш вацахь хьо худеш ву, хlуда гlерташ ву!